شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389

 

 

 

 

     کاش می آمد و از پنجره من 

    

   بانگ می دادمش از دور  بیا 

 

   به زنم عالیه می گفتم زن 

 

   مادرم آمده در را بگشا 

 

 

 

 

Page Rank