شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388

 

در انتهای هر سفر 

 

در آیینه  

 

دار و ندار خویش را مرور میکنم. 

 

 

 

 به ۳۱ سالگی 

 

 

Page Rank